Ymwelwyr  | Visitors

LLEOLIAD YR ŴYL FWYD 2024

Mae'r Gŵyl Fwyd yn cael ai chynnal ar diroedd hyfryd Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant unwaith yn rhagor, yng nghanol tref Llanbedr Pont Steffan. Byddwn yn dathlu 25 eleni.

Gweler y map isod i weld y campws, ac hefyd lleoliad maesydd parcio yn y cyffiniau.


ARDDANGOSWYR BWYD A DIOD

Bydd arddangoswyr o sectorau bwyd, diod o Gymru'n  bresennol ar y diwrnod, felly gwnewch bob ymdrech i flasu a phrynu eu cynnyrch gwych, a dysgu mwy am sut a ble y cafodd ei wneud.

Wedi'i osod allan mewn strydoedd a llysoedd cylchfaol, bydd yr Ŵyl Fwyd eleni yn brofiad gwell fyth gyda llif sy'n canolbwyntio ar fwyd o amgylch y digwyddiad cyfan, ac adloniant diri.

Am rhestr cyflawn o arddangoswyr bwyd a diod eleni, ymwelwch â'r wefan eto, yn agosach i'r dyddiad.


ARDDANGOSFEYDD COGINIO

Bydd arddangosfeydd Coginio yn digwydd drwy gydol yr Ŵyl Fwyd eleni eto, o dan gofal Hazel Thomas.

Am rhestr cyflawn o'r Cogyddion a'r amserlen coginio, cliciwch y linc Amserlenni yn y brif ddewislen.


ARDDANGOSWYR CREFFT

Ochr yn ochr â'r ffocws amlwg ar Fwyd a Diod Cymreig a lleol, bydd ambell stondin crefft o ansawdd da yn arddangos.

FOOD FEST LOCATION 2024

This year's FoodFest will be hosted once again on the delightful campus of University of Wales Trinity Saint David, in the centre of Lampeter town.  We will be celebrating 25 years this year.

See the map below to view the campus as well as the locations of the public car parks in the vicinity.


FOOD AND DRINK EXHIBITORS

Exhibitors from the region's food, drink will be in attendance on the day, so please make every effort to taste and purchase their wonderful produce, and learn more about how and where it was made.

Laid out in zoned streets and courts, this year's FoodFest will be an even better experience with a food-focused flow around the whole event, and entertainment aplenty.

For a complete list of food & drink exhibitors, please visit the website again nearer the date.


COOKERY DEMONSTRATIONS

There will be Cookery demonstrations occurring throughout the day this year again, overseen by Hazel Thomas.

For a complete list of Chefs and the Cookery Timetable, click the Timetables link in the main menu.


CRAFT EXHIBITORS

Alongside the main focus on Welsh and local Food & Drink producers, there will be a limited number of quality craft stalls will be showcasing the best of the region's artisan makers.PARCIO

Bydd system unffordd ar waith ar y campws ar y diwrnod ar gyfer dyfodiad stondinwyr, a bydd darpariaeth gyfyngedig o pharcio i ymwelwyr anabl sydd â Bathodynnau Glas.

Does dim darpariaeth parcio i'r cyhoedd sydd heb Bathodynnau Glas ar y campws o gwbl ar ddiwrnod yr Ŵyl Fwyd.

Anogir y cyhoedd i ddefnyddio'r meysydd parcio taledig yng nghanol y dref a welir ar y map uchod, neu i ddefnyddio'r maes parcio dros do rhad ac am ddim ar Faes Criced y Brifysgol, os ydy'r tywydd yn braf.
PARKING

There will be a one-way system in place on campus on the day for the arrival and departure of stallholders, and there is limited provision of disabled car parking for Blue Badge holders.

There is no provision of parking on campus for the visiting public without a Blue Badge on the day of the FoodFest.

The public are encouraged to make use of the paid car parks in the town centre shown on the map above, or the free car parking made available on the University Cricket Field should be weather be agreeable.